Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Beleid inzake inbreuk op het auteursrecht

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

GFI neemt kennisgevingen inzake inbreuk op het auteursrecht serieus. We reageren snel op kennisgevingen inzake een veronderstelde inbreuk op het auteursrecht, die aan de toepasselijke wetgeving voldoen. Als u van mening bent dat uw auteursrecht wordt geschonden door materiaal dat op of via deze GFI-website ('website') toegankelijk is, kunt u om verwijdering van dit materiaal van de website verzoeken door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze auteursrechtenagent (hieronder genoemd).

Conform de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. sectie 512) ('DMCA') dient de schriftelijke kennisgeving (de 'DMCA-kennisgeving') in hoofdzaak het volgende te bevatten:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat naar uw mening werd geschonden of, indien een kennisgeving betrekking heeft op meerdere werken op de website, een representatieve lijst van dergelijke werken.
 • Een beschrijving van het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt, die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal terug te vinden.
 • Gegevens die redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen contact met u op te nemen (met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 • Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of bij wet is toegestaan.
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Indien u niet aan alle vereisten van sectie 512(c)(3) van de DMCA voldoet, is uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig.
Indien u bewust verkeerd voorstelt dat materiaal of een activiteit op de website inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u krachtens sectie 512(f) van de DMCA aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en advocaatkosten).

FAO: General Counsel
GFI Software
1005 Slater Road
Suite 300
Durham, NC 27703
US

Stuur een e-mail naar copyright@gfi.com met vermelding van 'DMCA-verweer' in de onderwerpregel

Verweerprocedure

Als u van mening bent dat het materiaal dat u op de site hebt geplaatst als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie is verwijderd of geblokkeerd, kunt u een verweer bij ons indienen (een 'verweerschrift') door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze auteursrechtenagent (hieronder benoemd). Conform de DMCA dient het verweerschrift in hoofdzaak het volgende te bevatten:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening.
 • Een beschrijving van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie van het materiaal voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd geblokkeerd.
 • Gegevens die redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen contact met u op te nemen (met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer en indien beschikbaar e-mailadres).
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw meent dat het hierboven beschreven materiaal als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie is verwijderd of geblokkeerd.
 • Een verklaring dat u zich onderwerpt aan de jurisdictie van de federale districtsrechtbank van het rechtsgebied waarin uw adres zich bevindt (of, indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van het rechtsgebied waar de website kan worden gevonden), en een verklaring dat u de notificatie/dienstverlening zult accepteren van de persoon (of diens agent) die de kennisgeving heeft verstrekt.

Volledige verweerschriften dienen naar bovengenoemd adres te worden gestuurd.

Krachtens de DMCA kunnen we de verwijderde inhoud herstellen indien de partij die de oorspronkelijke DMCA-kennisgeving heeft ingediend, niet binnen tien werkdagen na ontvangst van de kopie van uw verweerschrift een rechtsvordering tegen u instelt.

Indien u bewust verkeerd voorstelt dat materiaal of een activiteit op de website als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie is verwijderd of geblokkeerd, kunt u krachtens sectie 512(f) van de DMCA aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en advocaatkosten).

Personen die bij herhaling inbreuk maken

Het is ons beleid om onder bepaalde omstandigheden de accounts van gebruikers die bij herhaling inbreuk maken uit te schakelen en/of te beëindigen.

Onze aangewezen auteursrechtenagent naar wie DMCA-kennisgevingen en verweerschriften moeten worden gestuurd, is:

FOA: General Counsel
GFI Software
1005 Slater Road
Suite 300
Durham, NC 27703
US

Stuur een e-mail naar copyright@gfi.com met de vermelding 'DMCA-verweerschrift' in de onderwerpregel

GFI is een gedeponeerd handelsmerk van GFI Software of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere hierin genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Herzien oktober 2011