Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Gebruiksvoorwaarden voor de website accepteren

Welkom bij de website van GFI Software en haar dochterondernemingen ('GFI', 'we/wij' of 'ons'). De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten waarnaar wordt verwezen en die uitdrukkelijk hierin zijn opgenomen (gezamenlijk de 'voorwaarden'), zijn van toepassing op uw gebruik van GFI.com, met inbegrip van alle inhoud, downloads, functionaliteiten, producten en diensten aangeboden op of via GFI.com (de 'website'), als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website bezoekt of anderszins gaat gebruiken.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid die op www.gfi.com/legal staan en ter referentie hierin zijn opgenomen en stemt u ermee in ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, moet u de website verlaten. Alle producten van GFI die online via deze website worden verkocht, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van onze vertrouwde derde partijen.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen we deze voorwaarden naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. U dient deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn. Als u van de website gebruik blijft maken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, houdt dat in dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt.

Toegang tot de website

Deze website is bedoeld voor gebruik door personen van 13 jaar en ouder. Bent u jonger dan 13 jaar, dan dient u deze website te verlaten. Indien u toestaat dat uw minderjarig kind of een kind van wie u de voogd bent (een 'minderjarige') toegang heeft tot deze website, bent u exclusief verantwoordelijk voor (i) het online gedrag van deze minderjarige, (ii) het controleren van de toegang tot en het gebruik van deze website door de minderjarige, en (iii) de gevolgen van elk gebruik van de website door deze minderjarige.

Het is niet onze intentie om via deze website informatie van kinderen te vergaren of producten en diensten aan kinderen te verkopen. Conform de Amerikaanse wet 47 U.S.C. sectie 230(d), zoals gewijzigd, laten we u hierbij weten dat er beschermingssystemen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterdiensten) te koop zijn waarmee u de toegang tot materiaal en informatie die schadelijk zijn voor minderjarigen kunt beperken.

Toegang tot de website is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving producten en/of diensten die we op de website leveren te beëindigen of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is voor welke tijdsduur dan ook. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website of de gehele website beperken voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de website van deze voorwaarden op de hoogte zijn en deze zullen naleven.

Wachtwoorden; Beveiliging

Voor toegang tot de website of sommige bronnen op de website wordt u wellicht om bepaalde registratiegegevens of andere informatie gevraagd. Voorwaarde voor uw gebruik van de website is dat alle informatie die u op de website verstrekt, juist, actueel en volledig is.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures instelt of ontvangt, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet aan derden openbaar maken. U stemt ermee in GFI onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere schending van de beveiliging en u garandeert dat u na elke sessie uw account uitlogt. U dient extra voorzichtig te zijn als u uw account vanaf een openbare of gedeelde computer opent, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of vastleggen.

We hebben het recht om een identificatiecode of wachtwoord van een gebruiker, ongeacht of deze door u is ingesteld of door ons is verstrekt, te allen tijde, om welke reden dan ook, uit te schakelen, bijvoorbeeld wanneer u, naar onze mening, een bepaling van deze voorwaarden niet hebt nageleefd.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website (met inbegrip van alle downloads, informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio) en het ontwerp, de selectie en de indeling ervan, zijn eigendom van GFI of haar licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse, Europese en andere internationale wetten inzake auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendoms-, industriële of eigendomsrechten.

U mag de website voor uw persoonlijke of legitieme zakelijke doeleinden gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk door GFI toegestaan, mag u het materiaal op onze website of de website zelf niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GFI kopiëren, aanpassen, als basis gebruiken voor nieuwe software, publiekelijk tonen of uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of overdragen.

Het volgende is niet toegestaan:

 • De papieren of digitale kopieën van het materiaal op deze website aanpassen.
 • Afbeeldingen, foto's, video- of audiofragmenten of grafische onderdelen los van de begeleidende tekst gebruiken.
 • Auteursrechten, handelsmerkrechten en andere eigendomsrechten op dergelijke materialen verwijderen of wijzigen.

Stuur een verzoek naar legal@gfi.com als u gebruik wilt maken van materiaal op de website dat niet specifiek bestemd is voor publiekelijk of commercieel gebruik of ander gebruik dan hierboven is uiteengezet.

Indien u een deel van de website in strijd met deze voorwaarden, in aanvulling op andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, afdrukt, kopieert, aanpast, downloadt of anderszins gebruikt, bent u niet langer gerechtigd de website te gebruiken en dient u, op ons verzoek, alle kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt te retourneren of te vernietigen.

U verwerft geen enkel(e) recht, titel of belang in of op de website of de inhoud van de website en alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden aan GFI en/of haar licentiegevers. Elk gebruik van de website waarin deze voorwaarden niet uitdrukkelijk voorzien, geldt als een schending van deze voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerkrechten en andere wetgevingen.

Handelsmerken van GFI

De naam GFI, het handelsmerk en het logo van GFI en alle gerelateerde namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van GFI, haar dochterondernemingen of licentiegevers. U mag deze handelsmerken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GFI. Alle andere namen, merken en handelsmerken worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Verboden gebruik

U mag de website uitsluitend voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken.

U stemt ermee in de website niet te gebruiken:

 • Op een wijze die elke toepasselijke federale, provinciale, lokale of internationale wet- of regelgeving schendt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten inzake de export van gegevens of software van en naar de VS, de EU of andere landen).
 • Voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet aan deze voorwaarden voldoet.
 • Voor het overdragen of het faciliteren van het verzenden van reclame- of promotiemateriaal dat niet van GFI is, enige andere 'junkmail', 'kettingbrieven' of 'spam' of enige andere soortgelijke uitnodigingen.
 • Voor het publiceren, inzenden, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onbetamelijke, pornografische, hatelijke of illegale inhoud, materialen of informatie.
 • Om u (trachten) voor te doen als GFI of een GFI-werknemer, een andere gebruiker of persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen verbonden aan een van de bovengenoemde).
 • Voor gedrag dat het gebruik of de exploitatie van de website door iemand anders belemmert of dat, zoals door ons wordt bepaald, GFI of gebruikers van de website kan schaden of hen aansprakelijk kan stellen.
 • Voor het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen zonder hun toestemming, met inbegrip van e-mailadressen.
 • Voor het ongeoorloofd toegang trachten te verkrijgen tot, belemmeren, beschadigen, overbelasten of verstoren van enige onderdelen van de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden aan de website, het aanvallen van de website via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval of anderszins trachten de juiste werking van de website te belemmeren.
 • Voor het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 • U mag geen gebruik maken van 'deeplink'-, 'page-scrape'-, 'robot'- of 'spider'-functies of andere geautomatiseerde voorzieningen, programma's, algoritmes of methoden, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de website te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige wijze de navigatiestructuur of weergave van de website te reproduceren of te omzeilen om materiaal, documenten of informatie (trachten) te verkrijgen via enige methode die niet specifiek beschikbaar is gesteld via de website.

Het niet naleven van deze regels leidt ertoe dat GFI uw toegang tot de website beëindigt en kan de aanleiding zijn voor juridische stappen tegen u.

Gebruikersbijdragen

De website kan bestaan uit prikborden, chatdiensten, forums, blogs, bulletinboards en andere interactieve functies (gezamenlijk 'interactieve diensten'), waarmee u inhoud of materiaal plaatst, indient, publiceert, toont of overdraagt aan andere gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot feedback, chatlogboeken, forumlogboeken, e-mails, afbeeldingen, screenshots of welke vorm van communicatie dan ook die u op of via de website maakt met en/of invoegt in, toevoegt aan, bijvoegt bij of anderszins uploadt naar de interactieve diensten (gezamenlijk 'gebruikersbijdragen'). Alle gebruikersbijdragen moeten in overeenstemming zijn met de normen voor inhoud die in deze voorwaarden zijn uiteengezet.

Alle gebruikersbijdragen die u op de website plaatst, worden als niet-vertrouwelijk en niet door eigendomsrecht beschermd beschouwd en we zijn gerechtigd dergelijk materiaal om welke reden dan ook te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden te openbaren.

U verklaart en garandeert dat (i) u alle rechten in en op de gebruikersbijdragen in eigendom hebt of beheert en dat u gerechtigd bent GFI en haar dochterondernemingen de hierboven verleende licentie te verlenen, en (ii) dat al uw gebruikersbijdragen aan deze voorwaarden (zullen) voldoen en dat u zich akkoord verklaart GFI en haar affiliates en licentiegevers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke schending van die verklaring en garantie.

U begrijpt en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt en dat u, en niet GFI, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke inhoud, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan. Alle inhoud en/of meningen die naar/op de website worden geüpload, geuit of verzonden en alle artikelen en reacties op vragen en andere inhoud, anders dan de door GFI geleverde inhoud, zijn uitsluitend de meningen en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die ze heeft verzonden en geven niet noodzakelijkerwijs de mening van GFI weer. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of andere gebruikers van de website is geplaatst.

U stemt ermee in eventuele rechten op gebruikersbijdragen waarover u beschikt aan GFI over te dragen en alle documenten op te stellen die noodzakelijk zijn voor het overdragen van dergelijke rechten aan GFI. Indien een dergelijke overdracht in strijd blijkt te zijn met de lokale wetgeving, verleent u GFI een eeuwigdurende, royaltyvrije, onherroepelijke en onbeperkte licentie voor het gebruik van de gebruikersbijdragen op een wijze waartoe GFI naar eigen goeddunken besluit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruik voor sublicentie en commerciële doeleinden.

Gebruikersbijdragen - Handhaving, beëindiging

We zijn gerechtigd om naar eigen goeddunken:

 • Gebruikersbijdragen om welke reden dan ook te verwijderen, te bewerken of niet te plaatsen.
 • Acties die wij noodzakelijk achten te ondernemen ten opzichte van gebruikersbijdragen, indien we van mening zijn dat dergelijke gebruikersbijdragen in strijd zijn met de voorwaarden, met inbegrip van de normen voor inhoud, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of tot aansprakelijkheid van GFI leiden.
 • Uw identiteit te openbaren aan derden die beweren dat door u geplaatst materiaal hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Passende juridische maatregelen te nemen bij illegaal of ongeoorloofd gebruik van de website.
 • U de toegang tot de gehele of een deel van de website te ontzeggen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke schending van deze voorwaarden.

Onverminderd het voorgaande zijn we gerechtigd onze volledige medewerking te verlenen aan rechtshandhavingsinstanties of rechtbanken die ons verzoeken of opleggen de identiteit van iemand die materiaal op of via de website plaatst, te openbaren. U ZIET AF EN VRIJWAART GFI VAN VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ACTIES DIE DOOR GFI ZIJN ONDERNOMEN TIJDENS OF NA HAAR ONDERZOEKEN EN UIT ACTIES DIE ZIJN ONDERNOMEN NAAR AANLEIDING VAN ONDERZOEKEN DOOR GFI OF RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES.

We kunnen echter niet al het materiaal beoordelen voordat het op de website wordt geplaatst of aanstootgevend materiaal na plaatsing onmiddellijk verwijderen. GFI aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enige actie of inactiviteit met betrekking tot inzendingen, communicatie of inhoud van een gebruiker of derde. We zijn jegens niemand niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor werking of niet-werking van de activiteiten die in dit artikel zijn beschreven.

Normen voor inhoud

Deze normen voor inhoud zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en interactieve diensten. Gebruikersbijdragen dienen in hun geheel aan alle toepasselijke federale, provinciale, lokale en internationale wet- en regelgevingen te voldoen. Onverminderd het voorgaande mogen gebruikersbijdragen geen:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, ongepast, kwetsend, aanstootgevend, treiterend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins verwerpelijk is.
 • Seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • Inbreuk maken op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen.
 • De wettelijke rechten (met inbegrip van het recht op publiciteit of privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat in het kader van toepasselijke wet- of regelgeving tot civiel‑ of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen leiden of anderszins met deze voorwaarden en ons privacybeleid kunnen conflicteren.
 • Andere personen misleiden. Hinder of overlast veroorzaken of andere personen overstuur maken, in verlegenheid brengen, verontrusten of irriteren.
 • Illegale activiteiten bevorderen of een onrechtmatige daad bepleiten, bevorderen of mogelijk maken.
 • Worden gebruikt om u uit te geven als een andere persoon of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon of organisatie.
 • Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming betrokken zijn in commerciële activiteiten en/of verkoop, zoals wedstrijden, loterijen en andere verkoopacties, ruilhandel, reclame of piramidespelen.
 • De indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn als dat niet het geval is.

Inbreuk op auteursrecht

Raadpleeg ons auteursrechtbeleid voor aanwijzingen over het versturen van een kennisgeving inzake de inbreuk op het auteursrecht als u van mening bent dat uw auteursrecht wordt geschonden door gebruikersbijdragen of inhoud op de website. Het is het beleid van GFI om de gebruikersaccounts van personen die bij herhaling inbreuk maken, te beëindigen.

Betrouwbaarheid van geplaatste informatie

De op of via de website beschikbare informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. We geven geen garanties inzake de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade ten gevolge van het vertrouwen dat u of andere bezoekers van de website in dergelijk materiaal hebben gesteld.

Wijzigingen aan de website

We kunnen de website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel. We kunnen de website te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. We kunnen de toegang tot de website opschorten of definitief sluiten. Al het materiaal op de website kan op gegeven moment gedateerd zijn en we zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

We verzamelen en gebruiken informatie over u conform ons privacybeleid. Door de website te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik en verklaart en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt juist zijn.

Online aankopen. Overige overeenkomsten - EULA

Voor de online verkoop van onze producten en diensten via de website maken we gebruik van een betrouwbare derde, waarbij naar diens algemene voorwaarden wordt verwezen.

Daarnaast is elk gebruik van software, diensten of hardware die via de website is/zijn gekocht, onderworpen aan afzonderlijke overeenkomsten ('afzonderlijke overeenkomsten'). Uw gebruik van en onze verplichtingen ten opzichte van software, diensten en/of hardware zijn uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomsten en de voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomsten beheersen en gelden boven onderhavige voorwaarden.

Software die bijvoorbeeld door GFI via deze website (en via andere middelen) wordt aangeboden, is soms onderworpen aan een licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA'). U dient akkoord te gaan met alle voorwaarden van de EULA voordat u software installeert of gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van de EULA, mag u de software niet installeren of gebruiken.

GFI kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan producten of diensten op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot prijzen en/of beschikbaarheid van dergelijke producten of diensten.

Koppelingen naar de website

U mag een koppeling naar onze startpagina maken, op voorwaarde dat dit op een eerlijke en legale wijze gebeurt en onze reputatie niet schaadt of misbruikt. U mag echter geen koppeling plaatsen op een wijze die enige vorm van samenwerking, goedkeuring of instemming van onze kant suggereert indien dit niet het geval is.

U mag geen koppeling plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is. De website waarop u een koppeling plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen voor inhoud uiteengezet in deze voorwaarden. U verklaart zich akkoord met ons te willen meewerken aan het onmiddellijk verwijderen van ongeoorloofde constructies en koppelingen. We behouden ons het recht voor om toestemming voor koppelingen zonder kennisgeving in te trekken.

Koppelingen vanaf de website

Indien er op de website koppelingen naar andere sites en bronnen van derden staan, dienen deze koppelingen uitsluitend uw gemak. Deze omvatten onder meer koppelingen van adverteerders, waaronder banneradvertenties. We kunnen geen controle uitoefenen op de inhoud van deze sites of bronnen en accepteren geen aansprakelijkheid hiervoor of voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik ervan. Indien u besluit de websites van derden te bezoeken waarnaar op deze website wordt gekoppeld, is dat geheel voor uw eigen risico en gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van deze websites.

Geografische beperkingen – Nietig waar verboden

Niet alle functies, producten of diensten die via deze website worden besproken, genoemd, geleverd of aangeboden zijn voor alle personen of alle geografische locaties beschikbaar. Toegang tot de website kan in bepaalde landen verboden zijn. Indien u de website van buiten de VS of de EU bezoekt, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten.

Afwijzing van garanties

U begrijpt dat we niet kunnen en niet zullen garanderen dat bestanden die van internet of de website kunnen worden gedownload vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van toereikende procedures en controlepunten om aan uw specifieke wensen voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer te voldoen, en voor het onderhouden van een middel voor reconstructie van verloren gegevens buiten onze website om. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VAN DIENSTEN OF ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DOOR HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT OP DE WEBSITE OF OP EEN GEKOPPELDE WEBSITE IS GEPLAATST.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD EN PRODUCTEN, DIENSTEN OF DOWNLOADS DIE U VIA DE WEBSITE HEBT VERKREGEN, IS VOOR UW EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD EN DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN' EN 'INDIEN BESCHIKBAAR', ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. NOCH GFI NOCH ENIGE AAN GFI GELIEERDE RECHTSPERSOON GEEFT ENIGE GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE VERKLAART OF GARANDEERT NOCH GFI NOCH ENIGE AAN GFI GELIEERDE RECHTSPERSOON DAT DE WEBSITE, DE INHOUD OF DIENSTEN OF ONDERDELEN DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF VOLLEDIG ZIJN, DAT FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN OF DAT DE WEBSITE OF ANDERE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.

GFI WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, ZOWEL IMPLICIET ALS EXPLICIET, WETTELIJK BEPAALD OF ANDERSZINS, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE IS NIET VAN TOEPASSING OP GARANTIES DIE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN GFI, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERBEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN EN/OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, GEKOPPELDE WEBSITES, INHOUD OP DE WEBSITE OF ANDERE SOORTGELIJKE WEBSITES, DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE OF ANDERE SOORTGELIJKE WEBSITES ZIJN VERKREGEN, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, OMZETDERVING, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, GEBRUIKSDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, EN ONGEACHT OF DIT VEROORZAAKT IS DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DIT WAS TE VOORZIEN.

HET VOORGAANDE IS NIET VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEID DIE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

Al het materiaal dat wordt gedownload door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of organen ('Amerikaanse overheid') vallen onder de bepalingen van FAR 12.211 - 'Technical Data' (Technische gegevens) en FAR 12.212 - 'Computer Software' (Computersoftware) of onder clausules die GFI vergelijkbare bescherming geven in DFARS- of andere instantiespecifieke regelgeving.

Vrijwaring

U stemt ermee in GFI, haar dochterondernemingen en licentiegevers en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers en leveranciers te beschermen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen, aansprakelijkheden, schade, arresten, vonnissen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die het gevolg zijn van uw schending van deze voorwaarden of uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de website anders dan expliciet toegestaan in deze voorwaarden of uw gebruik van informatie die via de website is verkregen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Als u deze website bezoekt: (i) vanuit Noord- of Zuid-Amerika, zullen deze voorwaarden en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of het onderwerp of de vorming daarvan (in alle gevallen met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het recht van de Staat New York, ongeacht beginselen van conflicterend recht. U verklaart zich akkoord dat de rechtbanken van New York County, New York, bij uitsluiting bevoegd zijn om van geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien kennis te nemen, (ii) buiten Noord- of Zuid-Amerika, zullen deze voorwaarden en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of het onderwerp of de vorming daarvan (in alle gevallen met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het recht van Engeland en Wales, ongeacht beginselen van conflicterend recht. U verklaart zich akkoord dat de rechtbanken van Londen, Engeland, bij uitsluiting bevoegd zijn om van geschillen of vorderingen kennis te nemen die hieruit voortvloeien.

GFI behoudt zich echter het recht voor om een proces tegen u aan te spannen voor het schenden van deze voorwaarden in het land waar u woont of in gelijk welk land.

Verjaring van de vordering

ELKE ZAAK OF VORDERING VOORTVLOEIENDE UIT OF BETREKKING HEBBENDE OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE DIENT BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET TOT STAND KOMEN VAN DE PROCESGROND AANHANGIG TE WORDEN GEMAAKT, ANDERS IS EEN DERGELIJKE ZAAK OF VORDERING DEFINITIEF VERJAARD.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Indien GFI afstand doet van deze voorwaarden, mag dit niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze of enige andere algemene voorwaarden, en het onvermogen van GFI om rechten of bepalingen in deze voorwaarden af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen in. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onoplegbaar is, dient een dergelijke bepaling te worden verwijderd of zoveel mogelijk te worden beperkt, zodat de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Taal

Indien u van ons een vertaling van de Engelse versie van deze voorwaarden hebt ontvangen, stemt u ermee in dat deze vertaling uitsluitend voor uw gemak is bedoeld en dat uw relatie met GFI door de Engelse versie van deze voorwaarden wordt beheerst. In het geval van een discrepantie tussen de Engelse versie van de voorwaarden en de vertaling, is de Engelse versie doorslaggevend.

Gehele overeenkomst

De voorwaarden en ons/onze (i) privacybeleid, (ii) verkoopvoorwaarden en (iii) auteursrechtkennisgeving vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en GFI met betrekking tot de website en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige (mondelinge of schriftelijke) afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties met betrekking tot de website.

Privacyrechten in Californië

Op grond van sectie 1798.83 van de 'California Civil Code' [het burgerlijk wetboek van Californië] hebben gebruikers van onze website die inwoners van de staat Californië zijn het recht om na te vragen aan welke derden we persoonsgegevens hebben verstrekt voor direct marketing-doeleinden van deze derden. Wilt u dergelijke informatie opvragen, stuur dan een e-mail naar privacy@gfi.com of een brief naar:

GFI Software
1005 Slater Road
Suite 300
Durham, NC 27703
US

Inbreuk op auteursrechten

Alle kennisgevingen voor vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht dienen naar de in ons auteursrechtenbeleid genoemde auteursrechtenagent te worden gestuurd.

Feedback

Alle overige feedback, opmerkingen, aanvragen voor technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website dient te worden gericht aan: webfeedback@gfi.com

Bedankt voor uw bezoek aan de website van GFI.